SELECȚIA APLICAȚIILOR

 

🙋‍♂️ Te-ai înscris în programul UB SEED – Sprijin Educațional pentru Elevii Defavorizați?

 

⚙️ Ți-am transmis răspunsul la adresa de e-mail completată în formular.

CE URMEAZĂ?

Până la data de 15 august ne poți trimite prin e-mail dosarul de eligibilitate conform art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a programului UB SEED.

Art. 6. Dosarul de eligibilitate se transmite numai după ce candidatura

a fost acceptată și va conține:

1) Formularul de înscriere completat în format electronic, imprimat și semnat de către candidat și un părinte sau tutore sau susținători legali, prin care acesta își dă acordul pentru înscrierea candidatului/candidatei în program și pentru prelucrarea datelor; 

2) Adeverință școlară care să confirme media 7 de absolvire a clasei a VII-a;

3) Scrisoare de recomandare din partea unui profesor din școala elevului (cuprinde numele profesorului, date de contact, semnătura și este atașată în forma sa originală);

4) Copie a certificatului de naștere și copie a actelor de identitate ale membrilor familiei, inclusiv a candidatului. Dacă acesta nu deține CI, este suficientă doar copia certificatului de naștere (valabil și pentru frații sau surorile acestuia);

5) Acord parental/al reprezentantului legal de participare în program (model atașat);

6) Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie sau susținătorilor legali și al fraților majori:

a) adeverința de venit (salarii, pensii, șomaj, venituri din activități independente, venit minim garantat, etc);

b) adeverință fiscală care să ateste veniturile din agricultură (în cazul celor care realizează venituri din agricultură);

c) declarație pe propria răspundere a părintelui/susținătorului legal (în cazul celor care nu realizează niciun venit și că nu primește alte forme de sprijin).

7) Alte documente (dacă este cazul):

a) copie ale diplomelor/adeverințe care să ateste implicarea în activități de voluntariat

b) copie ale diplomelor obținute la olimpiade sau alte concursuri școlare

c) copie după sentința de divorț sau copie după certificatul de deces (pentru a descrie/identifica componența familiei);

d) documente care să ateste calitatea de reprezentant legal a persoanei care răspunde pentru canditat/-ă – dacă acesta/aceasta este minor/-ă, în cazul în care aceasta nu este unul dintre părinți (tutori, curatori, asistenți maternali);

e) copie după decizia de plasament în cazul în care elevul se află într-o astfel de situație.

f) alte documente considerate relevante pentru descrierea unei situații la nivelul familiei candidatului/candidatei (încadrare în grad de handicap, situație medicală, detenție etc.)